Uslovi Korišćenja

Pristupanjem sajtu prihvatate dole navedene Uslove korišćenja

Pristupom i daljim ostankom na ovim internet stranicama www.komparativa.rs podrazumeva se da ste pročitali i da ste saglasni sa Uslovima korišćenja, Izjavom o poverljivosti i Uslovima prodaje, i da prihvatate da koristite internet stranice www.komparativa.rs u skladu sa dole navedenim uslovima.

Korišćenje internet stranica www.komparativa.rs zabranjeno je licima ispod 14 godina.

Pristup i korišćenje internet stranice www.komparativa.rs podleže svim zakonskim i podzakonskim propisima važećim na teritoriji Republike Srbije i dole navedenim Uslovima korišćenja. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti,   molimo  Vas  da  ne  koristite  ovaj  Sajt

Uslovi korišćenja definišu način pristupa i korišćenje Stranica www.komparativa.rs od strane Korisnika sajta.

Korisnik je svako lice koje na bilo koji način, neposredno ili posredno koristilo ili koristi usluge internet stranica www.komparativa.rs

Sadržaj Sajta

Preduzeće Comparativa d.o.o. Beograd, registrovano kod Agenije za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 20681764, PIB 106792020 (u daljem tekstu “Comparativa”) putem interaktivnih internet stranica www.Komparativa.rs koja je u njenom vlasništvu, po osnovu ugovora sa drugim pravnim i fizičkim licima u njihovo ime i za njihov račun pod dogovorenim uslovima, objavljuje javne pozive za dostavljanje ponuda za kupovinu, pruža usluge upravljanja sadržajem, promoviše, posreduje i sprovodi neophodne finansijske transakcije u prodaji njihovih proizvoda/usluga po promotivnim cenama, odnosno po cenama ispod njihovog aktuelnog verifikovanog cenovnika koji je u upotrebi, odnosno ispod tržišne vrednosti.

Upotreba Sajta

Comparative dozvoljava korišćenje sajta na sledeći način:

Prilikom korišćenja sajta korisnik je dužan da se ponaša u skladu sa važećim pozitivnim propisima u Republici Srbiji. Sadržaj Internet stranica www.komparativa.rs se ne sme prikazivati/reprodukovati, modifikovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način učiniti dostupnim trećim licima bez pismene saglasnosti Comparative.

Nije dozvoljena upotreba i služenje sadržajem sajta u bilo koje potrebe/svrhe, sem u privatne svrhe.

Na internet stranicama www.komparativa.rs je zabranjeno objavljivanje materijala i sadržaja, kojim povređuju prava drugih lica, po bilo kom osnovu, koji je nedoličan, prost, uvredljiv, preteći, vulgaran, pornografski, ili koji na bilo koji način, podstiče na protivzakonito delovanje. Comparativa ima diskreciono pravo da materijal ovakvog sadržaja ukloni sa sajta, bez obaveze upozorenja korisnika.

Dužnost korisnika je da zna da, li su materijali na internet stranicama, podložni zaštiti autorskih prava, i da je izričito zabranjeno na bilo koji način objaviti, bilo čiji i bilo kakav materijal, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava na stranicama www.komparativa.rs.

Nije dozvoljeno objavljivanje netačnih podataka u vezi sa licima vezanih za rad na Internet stranicama ili firme, kao i same Firme i samog sajta www.komparativa .

Zabranjeno je korišćenje sajta na način kojim korisnik propagira svoje ideje, političke stavove, marketinške preporuke svojih proizvoda/usluga ili preporuke koja se odnose na neka druga pravna ili fizička lica.

Zabranjeno je preduzimanje svih radnji koje imaju za cilj  preuzimanje kontrole nad Internet stranicama www.komparativa.rs,  postavljanje virusa i drugihih kompjuterskih kodova, programa, skrivenih datoteka, koji na bilo koji način mogu oštetiti Sajt ili opremu.

Zabranjeno je postavljati link sa bilo koje Internet stranice, ako nemate potpisani ugovor sa Comparativom, kojim vam je to izričito dozvoljeno, da smete da postaviti link za internet stranice www.komparativa.rs. Comparativa takođe zadržava pravo da povuče dozvolu za postavljanje bilo kojeg Linka, u bilo kojem trenutku, kad bude smatrala to potrebnim, bez obrazloženja.

Korisnik prihvatanjem ovih uslova prihvata bez pogovora da Comparativa može samostalno da odlučuje da li je došlo do povrede obaveza od strane Korisnia.

Dostavljeni sadržaj

Comparativa nema obavezu da kontroliše i procenjuje sadržaj komentara, poruka i drugog dostavljenog materijala pre postavljanja na Sajt, i shodno tome, ni u kom slučaju ne snosi ni odgovornost za sasdržaje koji nisu u skladu sa Uslovima korišćenja.

Postavljanjem bilo kojeg sadržaja, komentara, ili drugih informacija na bilo kom delu Sajta, od strane Korisnika Internet stranice www.komparativa.rs, smatra se da Korisnik daje Comparativi pravo na korišćenje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje ili prosleđivanje takvog materijala. Comparativa zadržava pravo korišćenja tih sadržaja, komentara ili informacija za svaku pravno dozvoljenu namenu, za koju proceni kao potrebnu u svom poslovanju. Korisnici Internet stranica imaju pravo pristupa, pregledanja ili reprodukciju tog materijala isključivo za njihovu ličnu upotrebu.

Comparativa zadržava diskrediciono pravo nadgledanja, izmene i uklanjanja pojedinih delova sadržaja Internet stranice www.komparativa.rs, posebno na delu sa interaktivnim stranicama, za koji proceni da nije u skladu sa Uslovima korišćenja, kao i da ukine korisničko ime/lozinku Korisnika bez prethodne najave ili obrazloženja.

Odgovornost i garancije

 Korisnik Internet stranica www.komparativa.rs prihvatanjem uslova korišćenja prihvata na sebe nabavku i održavanje kompjuterske opreme i softera za potrebe pristupa internet stranicama, i prihvata svaku odgovornost za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana samom upotrebom/radom/korišćenjem opreme za praćenja Internet stranica www.komparativa.rs.

Comparativa je vlasnik sadržaja i nosilac autorskih prava i celokupnog idejnog rešenja Internet stranica www.komparativa.rs, koja se primenjuju za njihovo pravilan i funkcionalan rad, i kao takav zaštićen je zakonom.

Comparativa zadržava autorska prava na sve sadržaje (istraživanja, tekstove, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeni pristup i korišćenje bilo kog dela Internet stranica, bez saglasnosti vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Comparativa nije odgovorna za kvalitet robe/usluga ili način na koji se te robe/usluge nude Korisniku.

Comparativa ne garantuje za istinitost ili celovitost bilo kojeg od sadržaja na Internet stranama www.komparativa.rs koji su postavljeni od strane Korisnika, trećih lica, ili neovlašćenih korisnika.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Comparativu za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korišćenjem Internet stranica www.komparativa.rs od strane Korisnika.

Comparativa se u svakom smislu distancira od sadržaja materijala na Internet stranicama trećih lica, a na koje bi se moglo pristupiti sa Internet stranica www.komparativa.rs Korisnik izjavljuje da to radi na ličnu odgovornost, što istovremeno podrazumeva potpuno isključenje svake odgovornosti Komparative.

Comparativa ne garantuje da sadržaj postavljen od strane Korisnika na Internet stranicama www.komparativa.rs ne povređuje prava drugih, da nije uznemiravajući, uvredljiv, vulgaran, odnosno da neće povređivati čast i dostojanstvo, ili da ne podstiče na nezakonito ponašanje, krivično delo, ili da predstavlja povod za pozivanje na građansku odgovornost, i stoga ne prihvata ni odgovornos za nastale štete.

Ovi navodi o odgovornosti odnose se na nastale štete uzrokovane bilo kakvom greškom, kvarom, brisanjem, prekidom u komunikaciji ili kašnjenjem u prenosu informacija, krađom, raskidom ili ništavnošću ugovora, neovlašćenim pristupom ili bilo kakvom drugom ovde ne definisanom radnjom.

Korisnik izričito izjavljuje da Comparativa nije odgovorna za neprilično ili nezakonito ponašanje drugih Korisnika Internet stranica www.komparativa.rs  ili zlo namernih, trećih lica, i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na strani Korisnika.

Ukoliko je neka od odredbi ovih Uslova korišćenja ništava, takva ništavost ne utiče na pravovaljanost bilo koje druge odredbe Uslova korišćenja, a preostale odredbe navedene u Uslovima korišćenja, ostaju na snazi, dok će se ništavna odredba, ako je to moguće, ne zameni korektnom, koja joj po smilslu najviše odgovara.

Zaštita podataka

Comparativa obradjuje podatke o Korisnicima, koje Korisnici ostavljaju na Internet stranici www.komparativa.rs tokom procesa neposredne registracije, neophodne za formiranje ličnog Korisničkog računa u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u funkciji prikupljanja ponuda za kupovinu roba/usluga Pravnih i fizičkih lica, koje se promovišu putem Internet stranica www.komparativa.rs što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu korisničkih računa/naloga i dostavljanje neophodnih podataka ugovornim Partnerima.

Registracija ličnih podataka označava sam čin, otvaranja Korisničkog računa Korisnika, i istovremeno čin davanje pristanka za obradu i korištenje podataka o Korisniku. Korisnik ima pravo da bude obavešten o svim aspektima obrade njegovih ličnih podataka, na način što će podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku.

Prilikom unošenja podataka o platnoj/kreditnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom (Secure Socket Layer) SSL-128 bita, protokola i PKI sistema, koji je podržan trofaznim sigurnosnim kodom kreditne/platne kartice (CVV), uz dodate sigurnosne sisteme za transakcije preko interneta, kao što su SecureCod by MasterCard ili Verifed by Visa. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Acquirer, dok se kompletni proces naplate u potpunosti obavlja na stranicama Banca Intesa AD Beograd, i ni jednog trenutka nisu, niti mogu biti u posedu Comparative.

Podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu, pa samim tim Comparativa d.o.o. neće biti odgovorna za zloupotrebu istih.

Izjava o privatnosti

U ime preduzeća Comparativa d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Korisnika/Ponuđača/Kupaca.

Prikupljamo samo neke od neophodnih, osnovnih ličnih podataka o Ponuđačima/Kupcima i samo one informacije neophodne za poslovanje i obaveštavanje Ponuđača/Kupaca i ugovornih Partnera, u skladu sa dobrim poslovnim običajima a u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Korisnicima/Ponuđačima/Kupcima je pružena mogućnost izbora, da li žele ili ne žele da se izbrišu sa mailing lista, koje se koriste za sprovođenje promotivne marketinške kampanje.

Svi lični podaci o Ponuđačima/Kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo pojedinim zaposlenima, kojima su ti podaci potrbni za obavljanje posla.

Svi zaposleni preduzeća Comparativa d.o.o, ugovorni Partneri, poslovni partneri i spoljni saradnici su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Registracija za Korisnički račun, Korisničko ime i Lozinka

Da bi Korisnik uspostavio poslovni odnos sa Comparativa.doo i učestvovao u Dostavljanju ponuda za kupovinu, neophodna je registracija korisnika. Registracijom svog korisničkog naloga,odnosno otvaranjem korisničkog imena na Internet stranicama www.komparativa.rs, smatra se da je Korisnik otvorio Korisnički račun.i da je u potpunosti razumeo i prihvatio Uslove korišćenja i Uslove prodaje.

Korisnički račun omogućava direktanu kontrolu svih preduzetih poslovnih aktivnosti na Internet stranici www.komparativa.rs,  vezanih za Dostavljanje ponuda za kupovinu proizvoda/usluga. Korisnički račun pruža direktan lični uvid u pregled prihvaćenh kupovina, uvid u vrstu, broj i sadržaj svih prosleđenih Kupona (šta, gde, ograničenja i rokovi iskoristivosti) i omogućava preuzimanje štampanja Kupona direktno sa Korisničkog računa, putem štampača Korisnika.

Obaveza Korisnika je da čuva tajnost Korisničkog imena i Lozinki koji se pojavljuju pri otvaranju Korisničkog računa/Registracije na stranicama www.komparativa.rs . Comparativa zadržava pravo da u nekim slučajevima, kao što su lažno predstavljanje, uvredljivo ponašanje i slično (bez obrazloženja), odbije registraciju korisnika i na taj način mu onemogući pristup Sajtu.

Korisničko ime i lozinka su lično Vaši, i ne treba ih prenositi trećem licu, jer ste Vi

Korisnik je odgovoran za sve interakcije na www.komparativa.rs  koje se dešavaju pod njegovim ličnim Korisničkim imenom i Lozinkom. Korisnik je dužan da obavesti Comparativu u slučaju saznanja o neovlašćenoj upotrebi svog Korisničkog imena i Lozinke. Za ne postupanje Korisnika, po napred navedenim uslovima a koja prouzrokuje bilo kakvu štetu Korisniku, Comparativa ne snosi nikakvu odgovornost.

S bilo kojim svojim korisnikom Ponuda Dana može raskinuti poslovni odnos u bilo kojem trenutku bez obaveze obrazloženja.

Comparativa d.o.o. zadržava pravo da odmah ukine, bez obaveze obrazloženja, bilo koje Lozinke, ili Korisničke račune korisnika u slučaju da Comparativa proceni ponašanja korisnika neprihvatljivim, odnosno da se radi o ne poštovanja ovih uslova korišćenja.

Pristup Sajtu

Pristup Internet stranicama www.komparativa.rs  može privremeno biti u prekidu, što je situacija koja je van mogućnosti kontrole od strane Comparative, Korisnik je saglasan da Comparativa nije odgovorna za bilo kakvu štetu, do koje može doći, usled privremene nemogućnosti pružanja usluga.

Izmena uslova korišćenja

Uslove korišćenja, Izjavu o poverljivosti podataka i Uslove prodaje, uz Objavu na naslovnoj strani www.komparativa.rs, Comparativa može ažurirati i promeniti u svakom trenutku, ako to smatra potrebnim, bez predhodne najave i obrazloženja. Izvršene izmene važe odmah po objavi. Daljim korišćenjem Internet stranica www.komparativa.rs od strane Korisnika smatra se prihvatanjem ovih naknadno objavljenih Uslova korišćenja, izjave o poverljivosti, i Uslova prodaje.

Izmene Sajta

Comparativa zadržava pravo da u bilo kom trenutku, bez prethodnog upozorenja, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, ograniči dostupnost sajta pojedinim licima ili području, da izmeni ili ukine bilo koji deo poslovanja na svojim Internet stranica www.komparativa.rs. uključujući modifikacu sadržaja Sajta, kao i opreme potrebne za pristup ili korišćenje. Comparativa takođe zadržava pravo da obustavi slanje informacija, u celini ili delimično, promeni ili ukine bilo koji način prenosa podataka, što bi moglo da utiče na karakteristike i brzinu prenosa podataka.

Nastavak korišćenja Sajta, značiće da Korisnik u svim delovima prihvata nastale promene na www.komparativa.rs

Zakon i nadležnosti

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili ništavnost pojedine tačke ovih Uslova korišćenja, ne može uticati na pravovaljanost preostalih odredbi u celini. Neprimenjiva ili ništavna tačka će biti zamenjena odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan smisao.

Obveza i dužnost Korisnika je da se prilikom korišćenja Internet stranica www.komparativa.rs ponaša u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Srbije. Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Servis Korisnika

Ako imate bilo kakve primedbe, nedoumice ili pitanja u vezi sa ovim Internet stranicama www.komparativa.rs, molimo Vas da pošaljete poruku na kontakt stranici. Ukoliko imate želju da nam se obratite to možete učiniti ovde ili telefonom na:

Comparativa doo
+381.11.24-208-23