Uslovi prodaje

Definicija izraza korišćenih u Uslovima prodaje

"Comparativa" označava društvo Comparativa d.o.o. sa sedištem u Beogradu, matični broj 07824807, koje je vlasnik/izdavač Internet stranice www.komparativa.rs, posredstvom koje, po osnovu ugovora sa drugim pravnim i fizičkim licima u njihovo ime i za njihov račun pod dogovorenim uslovima, uređuje sadržaj Internet stranica, promoviše i posreduje u prodaji njihovih proizvoda/usluga po promotivnim cenama, odnosno po cenama ispod njihovog aktuelnog verifikovanog cenovnika, koji je u upotrebi, odnosno ispod tržišne vrednosti.

"Ugovorni Partner" je izraz koji označava sva pravna i fizička lica koja posluju na tržištu Republike Srbije i prodaju proizvode ili pružaju usluge, a koja su po osnovu sklopljenog ugovora sa privrednim društvom Comparativa d.o.o. ovlastile isto, da u njihovo ime i za njihov račun, uređuje sadržaj Internet stranica na www.komparativa.rs, objavljuje/ističe javne pozive za dostavljanje ponude za kupovinu, prikuplja ponude za kupovinu, sklapa ugovore o kupoprodaji, naplaćuje kupoprodajne cene i druge troškove, da prosleđuje Kupone- potvrde o verifikaciji uplate novčanih sredstava Ponuđačima, i da na svaki drugi odgovarajući način, učestvuje i posreduje u promovisanju i prodaji njihovih proizvoda/usluga.

"Proizvodi/usluge" je izraz koji označava sve proizvode, usluge, odnosno pakete proizvoda i/ili usluga koje se na osnovu ugovora između Comparativa d.o.o. i njenih ugovornih Partnera nađu na Internet stranici www.komparativa.rs kao predmet javnog poziva za dostavljanje ponude za kupovinu, odnosno za koje se u određenom vremenskom periodu prikuplja određeni broj ponuda ili barem određeni minimalni broj ponuda za kupovinu radi njihove prodaje po promotivnim cenama.

"Ponuđač" je izraz koji označava samo onog Korisnika Internet stranice www.komparativa.rs koji je otvorio svoj Korisnički račun na internet stranici www.komparativa.rs kroz registraciju svojih podataka, odnosno koji je po osnovu javnog poziva oglašenog na www.komparativa.rs, putem svog korisničkog računa dostavio svoju ponudu za kupovinu pojedinog oglašenog proizvoda/usluge po cenama i uslovima istaknutim u javnom pozivu za dostavljanje ponude za kupovinu, eventualno uvećanog za troškove poštarine i manipulativne troškove.

"Korisnik" je izraz koji označava sve posetioce Internet stranice www.komparativa.rs koji prihvataju uslove korišćenja.

"Javni poziv" je izraz koji označava trenutak oglašavanja/isticanja poziva od strane Comparative d.o.o, na internet stranici www.komparativa.rs  za dostavljanje ponude za kupovinu proizvoda/usluge, koji mora sadržati konkretnu oznaku proizvoda/usluge, cenu, vremenski rok prikupljanja ponuda, broj ponuda koje se prikupljaju i ako je potrebno i neke druge podatke, a posle kojeg se pozivaju Ponuđači za dostavljanje ponuda za kupovinu pod objavljenim uslovima.

Član 2.

Objavljivanje ponuda za kupovinu i prodaja

  Comparativa u ime i za račun ugovornog Partnera uređuje i objavljuje prodaju na Internet stranicama www.komparativa.rs određenih proizvoda/usluga ugovornog Partnera po promotivnim cenama, i poziva Korisnike da u određenom roku, dostave svoje ponude za kupovinu za navedeni proizvod/uslugu u skladu sa objavljenim cenama i uslovima, pri čemu će se njihove ponude za kupovinu prihvatiti, odnosno prodaja će uspeti, samo ukoliko se u predviđenom vremenskom periodu prikupi tačno definisani broj ponuda ili barem definisani minimalni broj ponuda za kupovinu, posle kojeg će se smatrati da je Comparativa u ime i za račun ugovornog Partnera prihvatila ponudu za kupovinu određenog proizvoda/usluge, odnosno da je sklopljen kupoprodajni ugovor između ugovornog Partnera i Ponuđača.

  Dostavljanjem svoje ponude za kupovinu, Ponuđač je upoznat i saglasan sa time, da daje ponudu za kupovinu koja je u potpunosti istovetna sa cenama i uslovima objavljenim u javnom pozivu na www.komparativa.rs, samim dostavljanjem ponude za kupovinu, Ponuđač daje svoju jasnu i neopozivu saglasnost da se u cilju naplate kupoprodajne cene, a eventualno i troškova poštarine i manipulatinivnih troškova, tereti njegova platna kartica.

  Prilikom svake objave proizvoda/usluga iz član 2. stav 1. ovih Uslova prodaje, Comparativa u skladu sa nalogom ugovornog Partnera određuje i javno objavljuje uslove, odnosno vremenski period u kojem se prikupljaju ponude za kupovinu za određeni proizvod/uslugu, kao i broj ponuda, odnosno barem minimalni broj ponuda za kupovinu, koje se moraju prikupiti, da bi se ponude za kupovinu prihvatile i time sama prodaja proglasila uspelom.

  Ukoliko se ne prikupi predviđeni minimalni broj ponuda za kupovinu, sve ponude koje su date neće biti prihvaćene, odnosno, smatrat će se da nisu ni date, dakle prodaja predmetnog proizvoda/usluge neće uspeti.

Član 3.

Uslovi za učestvovanje u ponudama za kupovinu

  Ponudu za kupovinu, može dati samo onaj Korisnik koji je punoletan, odnosno samo poslovno sposobna osoba, ili potpuno poslovno nesposobna osoba koju zastupa njegov zakonski zastupnik, odnosno delomično poslovno sposobna osoba uz saglasnost njegovog zakonskog zastupnika, uz uslov da je Korisnik otvorio svoj korisnički račun na Internet stranici www.komparativa.rs, odnosno registrovao svoje lične podatke, i koja raspolaže dinarskim sredstvima plaćanja ili dinarskim sredstvima na nekoj od platnih kartica navedenih u čl. 3. stav 7. ovih Uslova prodaje.

  U slučaju uspele prodaje iz član 2. stav 1. ovih Uslova prodaje, nastaje obaveza svakog Ponuđača da isplati kupoprodajnu cenu, te eventualno poštarinu i druge manipulativne troškove prema važećim cenovnicima. Kod plaćanja platnom karticom, u svrhu naplate navedenih iznosa, tereti se platna kartica Ponuđača. Ukoliko prikupljanje ponuda ne uspe, kako je to navedeno u član 2. stav 4. ovih Uslova, neće se teretiti kartica Ponuđača, a za slučaj uplate novčanih iznosa na račun Comparative, za neuspelu prodaju, preko drugih načina plaćanja, izvršiće se povraćaj tih sredstava Ponuđaču.

  Nije moguće plaćanje kupoprodajne cene u ratama ili na kredit, ukoliko nije na samom javnom pozivu za kupovinu nije drugačije određeno, već isključivo u celosti i to tek po uspešnom prikupljanja unapred definisanog broja dostavljenih ponuda za kupovinu.

  Ako zbog kvara hardvera ili softvera, server davaoca internet usluga za plaćanje putem interneta ne funkcioniše u skladu sa specifikacijama, Comparativa će smatrati da Korisnik nije ni dostavio ponude za kupovinu.

   Ako izostane obaveštenje o rezervisanju sredstava po konkretnoj ponudi za kupovinu na računu platne kartice, iz bilo kog razloga, koji može biti prouzrokovan i krivicom davaoca internet usluga plaćanja putem interneta ili provajdera internet usluga. Comparativa će smatrati da Ponuđač nije ni dostavio ponude za kupovinu.

  Kod slučajeva poništavanja transakcija kojom je učinjeno plaćanje, iz bilo kog razloga, od strane banke ili mreže za platne kartice(sumnja na prevaru, itd) smatra se da Korisnik kartice i nije dostavio ponudu za kupovinu.

  Način plaćanja i vrste platnih kartica sa kojima je moguće izvršiti plaćanje, prema ovim Uslovima prodaje, biti će jasno istaknute na stranicama www.komparativa.rs.

 Svaki Ugovorni partner i svaki Ponuđač/Kupac koji učestvuje u promociji, prometui kupovini proizvoda/usluga na Internet stranici www.komparativa.rs, podleže odredbama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača.

 Po odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Kupoprodajni ugovor za proizvode/usluge se jednostrano može raskinuti isključivo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana, počevši od dana kad je aktivirana Ponuđačeva Ponude za kupovinu, tako što će Ponuđač/Kupac poslati pisanu izjavu Comparativi na e-mail adresu: reklamacije@komparativa.rs. Po prispeću te pisane izjave, Comparativa će izvršiti povraćaj novčanih sredstava Ponuđaču/Kupcu u visini uplaćenih novčanih sredstava za konkretni Kupon, uz obavezu Kupaca da predhodno vrati Kupon, radi poništavanja. Po protoku, gore navedenog vremenskog roka, Ponuđač/Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Comparativa zadržava pravo da odbije iz bilo kog razloga učešće u procesu prikupljanja Ponuda za kupovinu po objavljenom javnom pozivu, novom ili postojećem korisniku.

 

Član 4.

Izdavanje Kupona

  Vlasnik i izdavač Kupona je ugovorni Partner. Kupon, kao dokaz o kupovini, kojim Ponuđač može preuzeti robu/usluge, bez novih novčanih davanja, se nudi Ponuđačima za novčani iznos, koji je nominalno ispod tržišne vrednosti, potrebne za kupovinu tog konkretnog proizvoda/usluge u redovnoj prodaji. Po konstatovanju uspešnog prikupljanja definisanog minimalnog broja ponuda za kupovinu,  tokom promotivne prodaje, i u skladu sa cenama i uslovima oglašenim u Javnom pozivu na www.komparativa.rs, i naplate prema člana 2. stav 1. i člana 3. stav 2. ovih Uslova, Comparativa prosleđuje Ponuđaču Kupon, putem elektronske pošte, na adresu koju je Ponuđač naveo kao adresu njegove elektronske pošte.

  Kuponi iz član 4.stav 1. sadrže naziv kupca, odnosno ime i prezime koje je Ponuđač naveo prilikom davanja ponude za kupovinu, pored navedenih podataka, Kuponi obavezno moraju sadržati i oznaku/broj Kupona, konkretnu oznaku proizvoda/usluge (opis, vrstu, količinu, i drugo), vremenski rok u kojem Ponuđač po izdavanju Kupona, može podneti zahtev za izvršenje/konzumaciju/isporuku proizvoda/usluga, način i mesto izvršenja/konzumacije/isporuke proizvoda/usluge, i druge činjenice ukoliko su neophodne (u daljem tekstu: Kupon).

 Ponuđač je dužan čuvati Kupon, i može ga predočiti ugovornom Partneru u vremenskom roku i pod navedenim uslovima u samom Kuponu, i u ovim Uslovima prodaje, uz predhodni dogovor/najavu/zakazivanje sa ugovornim Partnerom, a Comparativa i njeni ugovorni Partneri ne odgovaraju za gubitak i krađu Kupona.

 Ponuđač je dužan iskoristiti Kupon u vremenskom roku navedenom u Kuponu. Nakon isteka navedenog vremenskog roka, Ponuđač ne može zahtevati, odnosno iskoristiti isporuku/izvršenje/konzumaciju proizvoda/usluga. Valjanost Kupona (navedeni vremenski rok) se ne može produživati.

 Ukoliko nije drugačije određeno u objavljenom javnom pozivu za dostavljanje ponuda za kupovinu, izdaje se samo jedan Kupon po ponudi za kupovinu i Ponuđač sme koristiti samo jedan Kupon po ponudi za kupovinu.

 Kuponi glase na ime i prezime i nisu prenosivi na druge osobe, niti se mogu umnožavati ili prodavati, niti se mogu kombinovati sa drugim Kuponima, potvrdama, priznanicama ili poklon-bonovima prosleđenih od strane Comparative ili izdatih od strane drugih pravnih lica i osoba, osim ukoliko to nije izričito određeno u pojedinom javnom pozivu na dostavljanje ponuda za kupovinu ili ukoliko to ugovorni Partner izričito svojom posebnom odlukom dozvoli.

  Restoran/hotel/turistička agencija je tretiran u ovim Uslovima prodaje, kao specifičan Trgovac koji kroz svoju poslovnu delatnost na prodaju nudi usluge ishrane, smeštaja i prevoza.

 Vlasnik i izdavač, za pružavaoce usluga specifičnog Kupona, je taj pružavalac usluga. Vlasnik i izdavač trgovačkog Kupona je taj trgovac. Kao vlasnik i izdavač Kupona, pružavaoc usluga ili trgovac su u potpunosti odgovorni za sve štete, potraživanja, odgovornosti, povrede, bolesti, i troškove korisnika, uzrokovane u potpunosti, ili u bilo kojem delu, postupcima pružaoca usluga/restorana/hotela/turistiške agencije ili trgovca, kao i za bilo koju naknadu proisteklu iz činjenice da je došlo do nemogućnosti da se iskoristi Kupon.

 Svaka neovlašćena upotreba Kupona ima za posledicu prestanak važenja kupona.

 

Član 5.

Odgovornost

 Comparativa.d.o.o nije odgovorna za nedostatke proizvoda, odnosno usluga koje su predmet Javnog oglašenog poziva za dostavljanje ponuda o kupovini, jer Comparativa nije vlasnik, proizvođač, niti je prodavac, ili isporučilac proizvoda/usluga. Comparativa ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke proizvoda ili usluga, za koje ističe javni poziv za prikupljanje ponuda o kupovini, niti odgovara za isporuku i kvalitet proizvoda/usluga, niti za eventualnu materijalnu i/ili nematrijalnu štetu, prouzrokovanu korištenjem tih proizvoda/usluga.

 Ugovorni Partner se obavezao ugovorom sa Comparativom.d.o.o da ugovoreni promotivni proizvod/uslugu isporuči u ugovorenom kvalitetu i količini,u skladu sa navodima u objavljenom javnom pozivu, za dostavljanje ponuda o kupovini, i načelima savesnog privrednika,a u skladu sa poslovnim običajima i praksom, na  najadekvatniji mogući način, poštujući uobičajene obrasce svog ponašnja, na podjednak način ili primenjujući i više standarde, od onih koje primenjuje u svom poslovanju sa kupcima, koji su platili redovnu cenu.

 Ugovorni Partneri i/ili proizvođači proizvoda/usluga odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke, kao i za za sve eventualno nastale štete, troškove i potraživanja, prouzrokovane korištenjem ili nekorišćenjem navedenih proizvoda i usluga u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije.

 Popunjavanjem podataka sa platne kartice, korisnik jasno izjavljuje da ima zakonsko pravo da koristi platnu karticu i daje saglasnost za rezervaciju novčanog iznosa na platnoj kartici, koji se odnosi na konkretnu dostavljenu „Ponudu za kupovinu“ i za kasniju naplatu u slučaju aktiviranja. Comparativa ni u kom slučaju nije odgovorna za nezakonitu upotrebu platnih kartica.

Ako Ugovorni Partner proglasi svoj stečaj/likvidaciju ili prinudnu upravu nakon aktiviranja dostavljene Ponude za kupovinu, što bi dovelo do nemogućnost isporuke proizvoda/usluge, Comparativa ni u kom slučaju nije odgovorna za takvu nemogućnost.

 Comparativa je dužna, da u skladu sa poslovnim običajima i praksom, i načelima savesnog privrednika, primenjujući najviše standarde u svom poslovanju, da organizuje i posreduje u promotivnim prodajama, u ime i za račun ugovornog Partnera, vodeći računa o interesima, kako ugovornog Partnera tako i Ponuđača/Korisnika.

 

Član 6.

Ostale odredbe

 Ukoliko je predmet javnog poziva za dostavljanje ponuda za kupovinu proizvod/usluga koji se dostavljaju Ponuđaču, tada je pored kupoprodajne cijene, Ponuđač dužan podmiriti i troškove poštarine i manipulativne troškove prema važećim cenovnicima, sa čime je Ponuđač saglasan.

 Ukoliko je predmet javnog poziva za dostavljanje ponuda za kupovinu proizvod/usluga koju je sam Ponuđač dužan preuzeti/zatražiti isporuku/konzumaciju, tada Ponuđač može preuzeti/zatražiti isporuku/konzumaciju na mestu gde ugovorni Partner redovno obavlja svoju delatnost, odnosno na mestu označenom na Kuponu. Ponuđač ne može zahtevati ispunjenje na drugom mestu, a ukoliko tačno vreme ispunjenja nije naznačeno na potvrdi-Kuponu, ispunjenje se može tražiti u vreme koje odgovara ugovornom Partneru, odnosno prema njihovom međusobnom dogovoru, ali u okviru radnog vremena ugovornog Partnera.

 

Član 7.

Reklamacije

 Reklamacije se mogu podneti isključivo u slučaju kada kupljeni proizvod/usluga ne odgovara specifikaciji proizvoda/usluge koja je objavljena u Javnom pozivu za dostavljanje ponuda za kupovinu, koja je navedena na Kuponu. Reklamacija preduzeću Comparativa doo, se može izvršiti telefonom, poštanskim pismom ili putem elektronske poštena na e-mail adresu: reklamacije@komparativa.rs. U slučaju da je reklamacija Kupca opravdana i da se Prodavac/davaoc usluge(ugovorni Partner) i kupac ne mogu drugačije dogovoriti, Comparativa doo će inicirati povraćaj sredstava. Povraćaj novčanih sredstava, uplaćenih putem VISA, EC/MC i Maestro platnih kartica vrši se isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Comparativa doo, obaviti povraćaj novčanih sredstava na račun korisnika kartice.

Comparativa nije odgovorna za neuspešan povraćaj novčanih sredstava preko platne kartice u slučaju plaćanja preko interneta.

Povraćaj novčanih sredstava uplaćenih putem drugih načina uplate će se obaviti prema uzajamnom dogovoru, u razumnom roku.

 Svaki Ugovorni partner i svaki Ponuđač/Kupac koji učestvuje u promociji, prometui kupovini proizvoda/usluga na Internet stranici www.komparativa.rs, podleže odredbama Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača.

 Po odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Kupoprodajni ugovor za proizvode/usluge se jednostrano može raskinuti isključivo u roku od četrnaest (14) kalendarskih dana, počevši od dana kad je aktivirana Ponuđačeva Ponude za kupovinu, tako što će Ponuđač/Kupac poslati pisanu izjavu Comparativi na e-mail adresu: reklamacije@komparativa.rs. Po prispeću te pisane izjave, Comparativa će izvršiti povraćaj novčanih sredstava Ponuđaču/Kupcu u visini uplaćenih novčanih sredstava za konkretni Kupon, uz obavezu Kupaca da predhodno vrati Kupon, radi poništavanja. Po protoku, gore navedenog vremenskog roka, Ponuđač/Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Član 8.

Stupanje na snagu

  Ovi Uslovi prodaje stupaju na snagu danom njihove objave na Internet stranici www.komparativa.rs, te se smatra da je svaki Korisnik i Ponuđač upoznat s njima te da ih u celosti prihvata.

  Eventualne izmene ovih Uslova prodaje stupaju na snagu danom njihove objave na Internet stranici www.komparativa.rs, te se smatra da su svi Korisnici i Ponuđači, bez obzira na vreme otvaranja korisničkog računa, upoznati s njima te da ih prihvataju.